ČNP Consulting

k navigaci

ČNP - VÁŠ PARTNER A PRŮVODCE

 Jsme Vaším partnerem pro rozvoj - Váš, Vašeho týmu, Vaší společnosti. Jsme průvodcem na cestě k Vašim vizím a cílům.

Díky kombinaci poradenství a tréninků, flexibility, kreativity a inovativních přístupů, umíme řešit i nestandardní problémy, a tak přinášíme našim klientům maximální přidanou hodnotu.

Více informací najdete v sekcích Tréninky, LeadershipKoučování, Change ManagementFacilitace a Improvizace, případně nás můžete přímo kontaktovat a dohodnout si s námi schůzku, kde probereme Vaši konkrétní situaci a najdeme optimální řešení.

Co dále nabízíme?

Výcvik koučů

Je určen těm, kdo se chtějí stát kouči, i těm, kdo chtějí o dovednosti kouče obohatit své manažerské dovednosti - nebo se chtějí posunout "jen" sami pro sebe :-)

Základní výcvik koučů Dobrodružství bezpečného experimentu I. přináší filozofii a praxi různých koučovacích škol a promyšleně z nich vytváří synergii.

Zatím poslední běh tohoto výcviku jsme zahájili v listopadu 2017 a skupina odpromovala letos v červnu. Další, v pořadí již třináctý běh, zahajujeme prvním modulem 17.-18. října 2018, celý program ke stažení zde.

Nadstavbový výcvik koučů Dobrodružství bezpečného experimentu II. Jedinečný výcvik pro zkušené kouče, postavený na hlubokých principech Non-Violent Communication (M. Rosenberg, R. Gonzales) a učení E. Tolleho, P. Sengeho, O. Scharmera a dalších. Tento výcvik otevíráme vždy, když se naplní jeho kapacita, ZAHAJUJEME LETOS V PROSINCI!

Na oba výcviky se můžete hlásit již nyní - Napište nám.

Psychotéky

Projekt Psychotéky úspěšně běží již šestým rokem. Je určen těm, kdo na sobě chtějí pracovat a rozvíjet se - i mimo rámec vzdělávání poskytovaného firmou. A také těm, kdo rádi poznávají ("ochutnávají") něco nového. Témata Psychoték jsou různorodá, většina programů se koná v podvečer, tak, aby byla přístupná všem: v čase "mezi prací a rodinou".

Více informací o Psychotékách najdete zde.

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce: Společnost ČNP Consulting s.r.o., IČO 27573613, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 961/4, PSČ 150 00 (dále jen „ČNP“). Kontaktní osobou na straně ČNP je Hana Vašíčková, e-mail: consulting@cnp.cz.

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Pověřenec: ČNP nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování: ČNP zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
  • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
  • jiné elektronické údaje: IP adresa;

Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • plnění smlouvy (poskytování služeb), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  • marketingových a obchodních aktivit ČNP, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb ČNP.

Právní základ pro zpracování: ČNP zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

  • plnění smlouvy (poskytování služeb), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  • oprávněný zájem ČNP;
  • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněné zájmy ČNP: Oprávněný zájem ČNP je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. ČNP zpracovává:

  • identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČNP předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů ČNP jsou osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje a mají závazek zachovávat mlčenlivost.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: ČNP nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje ČNP zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ČNP zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování: ČNP neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany ČNP služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany ČNP.

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od ČNP potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od ČNP opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby ČNP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a které ČNP předá, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby ČNP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby ČNP omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ČNP mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) ČNP již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ČNP převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které ČNP zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. ČNP v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl ČNP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu ČNP, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností ČNP, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu consulting@cnp.cz.

h. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že ČNP nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

ČNP je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, ČNP informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí ČNP toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III. COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že ČNP používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů a nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.psychoteky.cz a www.cnp.cz. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace.

Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti a parametrů provozu webových stránek www.psychoteky.cz a www.cnp.cz.

Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Při návštěvě webových stránek www.psychoteky.cz a www.cnp.cz dojte automaticky k identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. ČNP všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.psychoteky.cz a www.cnp.cz, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 13. 4. 2018, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

 
AKCE

Koučovací učení Jak na zakázku

Nahota na prodej, 22. - 23. listopadu 2018 Milé kolegyně, milí kolegové, budujeme si svoje firmy, soukromé praxe, a to v oblasti pomáhajících profesí. Nezáleží na tom, ...
více o akci...

Můj Leadership - klapka popáté

Jsme jedineční, všude se o tom mluví. Tak proč nám všichni říkají, co musíme a nesmíme? Jak máme řídit firmy a vést lidi? Možná, že když se vydáme na tu pravou výpravu, ...
více o akci...

Podzimní koučovací učení

Podzimní koučovací učení 11. - 12. října 2017 K podzimním náladám, nedostatku slunce a přebytku práce jsme vybrali téma Krize všeho druhu aneb nevím jak dál, ale takhle ...
více o akci...

Otevřená Leadership akademie 2017, klapka podruhé!

Jsme jedineční, všude se o tom mluví. Tak proč nám všichni říkají, co musíme a nesmíme? Jak máme řídit firmy a vést lidi? Možná, že když se vydáme na tu pravou výpravu, ...
více o akci...

Empatie posté... a určitě ne naposledy!

Milí přátelé, v rámci cyklu učících supervizí pro kouče nás za měsíc čeká téma Empatie posté... a určitě ne naposledy! Tentokrát není téma určeno jen pro kouče. Klidně s ...
více o akci...


Přehled dalších akcí...

Večerní psychotéky